Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 10 năm 2020

Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 10 năm 2020

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch chuyên môn năm học 2020 – 2021 và Qui chế chuyên môn

Kế hoạch chuyên môn năm học 2020 – 2021 và Qui chế chuyên môn

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2020

Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2020

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020 – 2021

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác chuyên môn tuần 6 năm 2020

Kế hoạch công tác chuyên môn tuần 6 năm 2020

Lượt xem:

[...]
Lịch KT giữa kì, KTTX và KT tập trung các môn năm học 2020 – 2021

Lịch KT giữa kì, KTTX và KT tập trung các môn năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]