[Khối 10] Danh sách Học sinh các phòng thi KTTT năm 2020 – 2021

[Khối 10] Danh sách Học sinh các phòng thi KTTT năm 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
[Khối 11] Danh sách Học sinh các phòng thi KTTT năm 2020 – 2021

[Khối 11] Danh sách Học sinh các phòng thi KTTT năm 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
[Khối 12] Danh sách Học sinh các phòng thi KTTT năm 2020 – 2021

[Khối 12] Danh sách Học sinh các phòng thi KTTT năm 2020 – 2021

Lượt xem:

Danh sách này với khối 12 có 2 loại phòng thi: Cột phòng thi thứ nhất để thi các môn chung Toán, Văn, Anh Cột phòng thi thứ 2 để thi các môn theo khối riêng. [...]