Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
102/2016/QH13 05/04/2016 Luật,
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật, Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức.