Trần Văn Nam
 • Trần Văn Nam
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch Công đoàn
 • tranvannam@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Chủ tịch công Đoàn.
  Cử nhân Lịch sử
  Tổ phó tổ CM Sử - Địa - GDCD
Đỗ Thị Thanh Huyền
 • Đỗ Thị Thanh Huyền
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên
 • dothithanhhuyen@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Mai Văn Vũ
 • Mai Văn Vũ
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên
 • maivanvu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Tin học
  Tổ phó tổ CM Sinh - Tin - CN
  Tổ phó tổ Khảo thí KĐCL
Nguyễn Thị Dương
 • Nguyễn Thị Dương
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên
 • nguyenthiduong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lý
Nguyễn Huy Hùng
 • Nguyễn Huy Hùng
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên, phó CT Công đoàn
 • nguyenhuyhung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
  Phó Chủ tịch công đoàn