Học các kĩ năng sinh tồn khi không có gì trong tay

Lượt xem:

Đọc bài viết

Seri này sẽ giúp chúng ta quay trở về thời nguyên thủy để có thể làm nhiều việc khi không có gì trong tay. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ thời kỳ đồ đá bằng việc chế tác công cụ đá, tạo ra lửa, tạo ra gạch ngói, đồ đất nung…