Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định, Nghỉ 40 ngày làm việc trở lên vẫn xét “Lao động tiên tiến” Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Theo đó, bỏ quy định: Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” khi nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014. Như vậy, tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP chỉ còn 02 trường hợp sau sẽ không được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”: - Người mới tuyển dụng dưới 10 tháng; - Bị kỷ luật từ hình thức khiển khách trở lên.
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức