Nguyễn Văn Sơn
 • Nguyễn Văn Sơn
 • Tổ Hóa học
 • TTCM tổ Hóa
 • nguyenvanson@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học.
  Tổ trưởng CM tổ Hóa
Nguyễn Trung Kiên
 • Nguyễn Trung Kiên
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • 0976890973
 • nguyentrungkien@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học
  Quản trị website
  Tổ phó CM tổ Hóa học
  Bí thư Đoàn trường khóa VIII
Nguyễn Viết Sinh
 • Nguyễn Viết Sinh
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • nguyenvietsinh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học.
Nguyễn Hoàng Thể
 • Nguyễn Hoàng Thể
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • nguyenhoangthe@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học
Phạm Thị Dinh
 • Phạm Thị Dinh
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • phamthidinh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học
Vũ Khánh Hòa
 • Vũ Khánh Hòa
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • vukhanhhoa@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học
Trần Thị Thanh Dung
 • Trần Thị Thanh Dung
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • tranthithanhdung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học.