Ngô Đức Hoài Nam
 • Ngô Đức Hoài Nam
 • Tổ Ngoại ngữ
 • TTCM tổ Ngoại ngữ
 • ngoduchoainam@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
  Tổ trưởng CM tổ Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thùy Dung
 • Nguyễn Thị Thùy Dung
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • nguyenthithuydung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thái Hà
 • Nguyễn Thị Thái Hà
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • nguyenthithaiha@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ.
Nguyễn Thị Hiếu
 • Nguyễn Thị Hiếu
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • nguyenthihieu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ`
Y Kũ Kđoh
 • Y Kũ Kđoh
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • ykukdoh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Trần Văn Phú
 • Trần Văn Phú
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • tranvanphu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Dương Kim Phụng
 • Dương Kim Phụng
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • duongkimphung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Lê Thị Hoài Thanh
 • Lê Thị Hoài Thanh
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • lethihoaithanh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
  Tổ phó CM tổ Ngoại ngữ
Trương Ngọc Thành
 • Trương Ngọc Thành
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • truongngocthanh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Huyền Trinh
 • Nguyễn Thị Huyền Trinh
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • nguyenthihuyentrinh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ