Nguyễn Nam Thành
 • Nguyễn Nam Thành
 • Tổ Sinh Tin CN
 • TTCM tổ Sinh - Tin - CN
 • nguyennamthanh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân Sinh học.
  Thư ký Hội đồng sư phạm
  Tổ trưởng CM tổ Sinh - Tin - Công nghệ
Nông Thị Bích
 • Nông Thị Bích
 • Tổ Sinh Tin CN
 • Giáo viên
 • nongthibich@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Sinh học
HLong Thị Nghiệp Dung
 • HLong Thị Nghiệp Dung
 • Tổ Sinh Tin CN
 • Giáo viên
 • hlongthinghiepdung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Sinh học
Nguyễn Quốc Dũng
 • Nguyễn Quốc Dũng
 • Tổ Sinh Tin CN
 • Giáo viên
 • nguyenquocdung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Tin học
Phạm Thị Hoa Hiên
 • Phạm Thị Hoa Hiên
 • Tổ Sinh Tin CN
 • Giáo viên
 • phamthihoahien@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Kỹ thuật Công - nông nghiệp
Lê Thị Lệ Quyên
 • Lê Thị Lệ Quyên
 • Tổ Sinh Tin CN
 • Giáo viên
 • lethilequyen@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Sinh học
Trương Thị Linh
 • Trương Thị Linh
 • Tổ Sinh Tin CN
 • Giáo viên
 • truongthilinh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Sinh học
Nguyễn Anh Tuấn
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Tổ Sinh Tin CN
 • Giáo viên
 • nguyenanhtuan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Tin học.
  Giám thị.
Phan Tư
 • Phan Tư
 • Tổ Sinh Tin CN
 • Giáo viên
 • phantu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân Tin học
Hồ Sỹ Trọng
 • Hồ Sỹ Trọng
 • Tổ Sinh Tin CN
 • Giáo viên
 • hosytrong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Kỹ sư kỹ thuật nông nghiệp.
  Trưởng ban lao động vệ sinh, cơ sở vật chất.
Mai Văn Vũ
 • Mai Văn Vũ
 • Tổ Sinh Tin CN
 • Giáo viên
 • maivanvu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Tin học
  Tổ phó tổ CM Sinh - Tin - CN
  Tổ phó tổ Khảo thí KĐCL
Hoàng Diệu Thanh
 • Hoàng Diệu Thanh
 • Tổ Sinh Tin CN
 • Giáo viên
 • hoangdieuthanh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm kỹ thuật công nghiệp.