Hồ Thị Thuận
 • Hồ Thị Thuận
 • Tổ Thể dục - GDPQ
 • TTCM tổ Thể dục - GDQP
 • hothithuan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
Trần Văn Cường
 • Trần Văn Cường
 • Tổ Thể dục - GDPQ
 • Giáo viên, Giám thị
 • tranvancuong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
  Giám thị
Phan Chân Hiếu
 • Phan Chân Hiếu
 • Tổ Thể dục - GDPQ
 • Giáo viên
 • phanchanhieu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng an ninh
Nguyễn Khánh Lực
 • Nguyễn Khánh Lực
 • Tổ Thể dục - GDPQ
 • Giáo viên
 • nguyenkhanhluc@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất - Quốc phòng an ninh
Y Dhinh Niê
 • Y Dhinh Niê
 • Tổ Thể dục - GDPQ
 • Giáo viên
 • ydhinhnie@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
Nguyễn Đình Nguyên
 • Nguyễn Đình Nguyên
 • Tổ Thể dục - GDPQ
 • Giáo viên
 • nguyendinhnguyen@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất - Quốc phòng an ninh.
  Tổ trưởng CM tổ Thể dục - QPAN
Trần Anh Ngữ
 • Trần Anh Ngữ
 • Tổ Thể dục - GDPQ
 • Giáo viên
 • trananhngu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
Nguyễn Thị Thường
 • Nguyễn Thị Thường
 • Tổ Thể dục - GDPQ
 • Giáo viên HĐ
 • nguyenthithuong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
Võ Văn Tuấn Em
 • Võ Văn Tuấn Em
 • Tổ Thể dục - GDPQ
 • Giáo viên HĐ
 • vovantuan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất