Thời khóa biểu HK2 năm 2021 – áp dụng từ ngày 11-1-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

TKB chính khóa được áp dụng từ ngày 11/1/2021 (tuần 19)

TKB học thêm (màu xanh) được áp dụng từ 19/1/2021 (tuần 20)

Phân công GVBM: