Thời khóa biểu HKI áp dụng từ 24-8-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

TKB mới áp dụng từ ngày 24-8-2019.

Chưa áp dụng TKB lớp cả ngày và TKB buổi tối của lớp 12.

Lớp 10A8 chuyển sang học chính khóa buổi sáng tại phòng 11A9. Buổi chiều học phụ đạo tại phòng cũ (chưa học ở tuần này)

Dự kiến thời gian bắt đầu học cả ngày là từ 9/9.

DANH SÁCH GVBM 24/8