Đề và đáp án KTTT môn Toán 12 (HKI) – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đề thi gồm có 2 đề tương đương vs 8 mã đề

Đề 1 (Từ 101-104)

Đáp án đề 1

Đề 2 (Từ 105-108)

Đáp án đề 2